Pharmacie Richard Munger  –  Saint-Charles-Borromée  –  2008